Tiểu luận Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

Đường lối xây dựng hệ thống đối ngoại của Đảng cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………… PHẦN NỘI DUNG…………………………………………………………………………… 1. MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ LÀ ĐÒI HỎI KHÁCH QUAN CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ XU THẾ CHUNG CỦA THẾ […]

Bài tập kế toán tiền mặt có bài giải

bài tập kế toán tiền mặt có bài giải

Tập hợp các bài tập kế toán tiền mặt có bài giải cụ thể nhằm hỗ trợ thêm kiến thức cho cá bạn đang học bộ môn kế toán tài chính doanh nghiệp   Bài 1: Bài tập kế toán tiền mặt tại quỹ Tình hình tiền mặt tại quỹ tại một doanh nghiệp sản […]

Bài tập kế toán tiền gửi ngân hàng có bài giải

Bài tập kế toán tiền gửi ngân hàng có bài giảiBài tập kế toán tiền gửi ngân hàng có bài giải

Sau đây là một số bài tập về tài khoản tiền gửi ngân hàng có bài giải cụ thể các bạn dễ nắm bắt được nội dung bài học   Bài 1: Bài tập kế toán tiền gửi ngân hàng: Công ty TNHH HUy Hoàng kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu […]

Bài tập kế toán tiền đang chuyển có bài giải

Bài tập kế toán tiền đang chuyển có bài giải

Một số bài tập kế toán tiền đang chuyển có bài giải cụ thể giúp các bạn hiểu rõ hơn về tài khoản 113-Tiền đang chuyển Bài tập 1: Bài tập kế toán tiền đang chuyển có bài giải Công ty TNHH Hoàn cầu kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, […]

Bài tập kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn có bài giải

Bài tập kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn có bài giải

Bài tập kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn có bài giải chi tiết, tài khoản 121 (Đầu tư chứng khoán ngắn hạn) Bài 1: Bài tập kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn có bài giải Công ty Việt Hà kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán […]

Bài tập kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn khác có bài giải

Bài tập kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn có bài giải

Tập hợp một số bài tập kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn có bài giải cụ thể, giúp các bạn nắm bắt bài dễ hơn:   Bài 1: Bài tập kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn khác có bài giải Công ty Phước Hải kê khai và nộp thuế GTGT theo phương […]

Bài tập kế toán dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn có bài giải

Bài tập kế toán dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn có bài giải

Bài tập kế toán dự phòng giám giá đầu tư ngắn hạn có bài giải   Bài tập 1: TK 129 Kế toán dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Đầu kỳ doanh nghiệp có số dư của các TK như sau: TK 121 A:                       10.000 cổ phiếu, giá gốc 25.000đ TK 121 B:                       […]

Bài tập kế toán Phải thu khách hàng có bài giải

Bài tập kế toán phải thu khách hàng có bài giảiBài tập kế toán phải thu khách hàng có bài giảiBài tập kế toán phải thu khách hàng có bài giải

Bài tập kế toán Phải thu khách hàng có bài giải Bài tập 1: TK 131 Kế toán phải thu khác hàng Công ty sản xuất và kinh doanh dịch vụ cho  thuê máy MINH DŨNG chịu thuế GTGT, tính theo phương pháp khấu trừ thuế, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan […]

Bài tập kế toán Phải thu nội bộ có bài giải

Bài tập kế toán các khoản phải thu nội bộ có bài giải

Bài tập kế toán Phải thu nội bộ (Tài khoản 136) có bài giải chi tiết, cụ thể: Bài tập 1: kế toán khoản Phải thu nội bộ (TK 136) Tại doanh nghiệp vinatex tình thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 1/M như sau: 1)    […]

Kế toán sử dụng sản phẩm, hàng hóa cho tiêu dùng nội bộ

Một số điều kế toán cần biết khi sử dụng sản phẩm, hàng hóa cho tiêu dùng nội bộ: Kế toán sử dụng sản phẩm, hàng hóa cho tiêu dùng nội bộ Các văn bản thuế: Theo qui định hiện hành của pháp luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh […]