Bài tập kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn có bài giải

Bài tập kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn có bài giải
Rate this post

Bài tập kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn có bài giải chi tiết, tài khoản 121 (Đầu tư chứng khoán ngắn hạn)

Bài 1: Bài tập kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn có bài giải

Công ty Việt Hà kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước. có các số liệu liên quan đến hoạt động đầu tư như sau:

Tài liệu 1: số dư đầu kỳ của 1 số tài khoản:

– Tài khoản 121: 60.000.000 đồng (Đầu tư chứng khoán ngắn hạn)

Tài khoản 1211 An Việt (2.000 cổ phiếu)       40.000.000 đồng

Tài khoản 1212 ABC (20 tờ kỳ phiếu)            20.000.000 đồng

– Tài khoản 128:                                                                      800.000.000 đồng

Tài khoản 1281 Đông Á(kỳ hạn 6 tháng)        300.000.000 đồng

Tài khoản 1282 Việt Thành                                                   500.000.000 đồng

– Tài khoản 331 Hưng Phát:                                                    120.000.000 đồng

Tài liệu 2: trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1)    Mua 50 tờ kỳ phiếu của ngân hàng Việt Nam Thương Tín Ngân hàng mệnh giá  1.000.000 đồng, thời hạn 6 tháng, lãi suất 0,75%/tháng, thu lãi định kỳ hàng thàng, đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng.

2)    Cho công ty Hoàng Hà vay ngắn hạn 200.000.000 đồng bằng chuyển khoản, công ty đã nhận được giấy báo nợ của ngân hàng.

3)    Công ty mua 4.000 cổ phiếu của công ty Việt Binh với giá 13.750 đồng/ cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu, thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng, chi phí môi giới, giao dịch phát sinh liên quan đến việc mua cổ phiếu thanh toán bằng tiền mặt là 1.000.000 đồng.

4)    Mua tín phiếu kho bạc bằng tiền mặt, ký hạn 6 tháng, lãi suất 0.8%/thàng, mệnh giá 200.000.000 đồng, lãi được thanh toán ngay khi mua tín phiếu(tín phiếu chiết khấu).

5)    Chuyển nhượng 2.000 cổ phiếu đã đầu tư của công ty An Việt, giá bán 15.000 đồng/ cổ phiếu. thu bằng chuyển khoản qua ngân hàng.

6)    Mua 150 tờ kỳ phiếu ngân hàng Đông Á mệnh giá 1.000.000 đồng/kỳ     phiếu thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng, kỳ phiếu được phát hành có thời hạn 12 tháng , lãi suất 12%/năm, thu lãi 1 lần khi đáo hạn.

7)    Chuyển nhượng 1 phần vốn đầu tư vào công ty  Việt Thành trị giá gốc chuyển nhượng là 100.000.000 đồng, giá bán thu về bằng chuyển khản là 120.000.000 đồng, chi phí phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng vốn đầu tư thanh toán bằng tạm ứng là 2.000.000 đồng.

8)    Công ty chuyển khoản gửi có kỳ hạn 6 tháng tại ngâ hàng HSBC số tiền 250.000.000 đồng, công ty đã nhận được giáy báo có của ngân hàng.

9)    Công ty mua 25.000 cổ phiếu của công ty An Việt bằng chuyển khoản nhằm mục đích đầu tư dài hạn , giá mua 18.800 đồng/cỏ phiếu, chi phí giao dịch môi giới thanh toán bằng tiền mặt  là 5.000.000 đồng. biết rằng khoản đầu tư vào cong ty An Việt chiếm dưới 5% vốn chử sở hữu  của công ty An Việt.

 

Bài giải:

Mua kỳ phiếu ngân hàng

 1. Nợ 1212 T 50.000.000

Có 112   50.000.000

Cho vay ngắn hạn

 1. Nợ 1282 H 200.000.000

Có 112   200.000.000

Mua cổ phiếu

3a. Nợ 1211 B   55.000.000  (Đầu tư chứng khoán ngắn hạn)

Có 112                                  55.000.000

Chi phí liên quan đến việc mua cổ phiếu

3b. Nợ 1211 B  1.000.000   (Đầu tư chứng khoán ngắn hạn)

Có 111   1.000.000

Mua tín phiếu kho bạc

4a. Nợ 1212      200.000.000     (Đầu tư chứng khoán ngắn hạn)

Có 111                                  200.000.000

Chiết khấu tín phiếu kho bạc

4b. Nợ 111       9.600.000

Có 515   9.600.000

Chiết khấu tín phiếu: 200.000.000 đồng*0,8%*6=9.600.000

Khi chuyển nhượng cổ phiếu

 1. Nợ 111         15.000.000

Nợ 635         5.000.000

Có 1211 A     20.000.000

Mua kỳ phiếu

6.Nợ 1212        150.000.000      (Đầu tư chứng khoán ngắn hạn)

Có 1111    150.000.000

Khi chuyển nhượng vốn đầu tư

7a. Nợ 112                          120.000.000

Có 1282                  100.000.000

Có 515                     20.000.000

Chi phí chuyển nhượng

7b. Nợ 635       2.000.000

Có 141     2.000.000

Gởi tiền có kỳ hạn

8.Nợ 1281 H     250.000.000

Có 112       250.000.000

Mua cổ phiếu

9a. Nợ 228A     490.000.000

Có 112      470.000.000

Có 1211A 20.000.000

Chi phí liên quan đến việc mua cổ phiếu

9b. Nợ 228A     5.000.000

Có 111     5.000.000

Bài 2: Bài tập kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn có bài giải

Doanh nghiệp A kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Trong kỳ doanh nghiệp(DN) phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau:

1)    Mua 100 kỳ phiếu của ngân hàng ACB, mệnh giá mỗi kỳ phiếu là 1.000.000đ, thời hạn 12 tháng, lãi 9%/năm, nhận trước khi phát hành, ngân hàng phát hành bằng mệnh giá. DN thanh toán bằng tiền mặt và nhận kỳ phiếu.

2)    Nhận được giấy báo Có của ngân hàng về cổ tức được hưởng của số cổ phiếu mà DN đã mua trước đó 15.000.000đ.

3)    Ngày 1/10/n, DN mua lại một số kỳ phiếu ngân hàng có kỳ hạn 12 tháng, mệnh giá 10.000.000đ, lãi 0,8%tháng, sau 6 tháng nhận một lần. Ngày phát hành là 1/7/n  và đáo hạn ngày 31/12/n . Giá mua 10.240.000đ, đã chuyển khoản. Ngày 1/6, nhận lãi 6 tháng đầu của kỳ phiếu bằng tiền mặt.

4)    DN quyết định chuyển nhượng số cổ phiếu đã mua trước đó. Giá gốc của lô cổ phiếu là 92.500.000đ, giá chuyển nhượng là 90.000.000đ,khách hàng chưa trả tiền. Chi phí môi giới là 1.500.000đ, đã thanh toán bằng tiền mặt.

5)    Chuyển 200.000.000đ tiền gởi không kỳ hạn tại ngân hàng Vietcom bank thành tiền gởi có kỳ hạn 6 tháng cũng tại ngân hàng này.

Yêu cầu: định khoản các nghiệp vụ trên.

Giải

 1. Nợ TK 1212      100.000.000(100 x 1.000.000) (Đầu tư chứng khoán ngắn hạn)

Có TK 111                               91.000.000

Có TK 3387                             9.000.000(9% x 100.000.000)

 1. Nợ TK 138(1388)                      15.000.000

Có TK 515                               15.000.000

 • 3.Ngày 1/10, khi chi tiền mặt, kế toán ghi:

Nợ TK 1212                              10.240.000

Có TK 111                               10.240.000

 • Ngày 31/12, lãi của 6 tháng là: 10.000.000 x 0.8% x 6=480.000

Bao gồm: lãi dồn tích từ 1/7 đến 30/9/n là 240.000, kế toán ghi:

Nợ TK 111                                480.000

Có TK 121                               240.000

Có TK 515                               240.000

4a. Nợ TK 131                                90.000.000

Nợ TK 635                                2.500.000

Có TK 1211                             92.500.000

 1. Nợ TK 635                                1.500.000

Có TK 111                               1.500.000

 1. Nợ TK 1211                              200.000.000

Có TK 1281                             200.000.000

Bài 3: Bài tập kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn có bài giải

Tình hình đầu tư ngắn hạn tại một công ty như sau:

Số dư đầu kì tài khoản 121A: 15.000.000 (đồng) tương đương với 500 cổ phiếu;  121B: 10.000.000 (đồng) tương đương với 500 cổ phiếu:  129 : 6.000.000 (đồng), trong dó cổ phiếu A : 5.000.000 (đồng), cổ phiếu B: 1.000.000 (đồng).

1)    Chi tiền gửi ngân hàng 20.000.000 (đồng) để mua một số chứng khoán có mệnh giá 20.000.000 (đồng). hoa hồng môi giới 200.000 (đồng) đã thanh toán bằng tiền mặt.

N121:                   20.000.000 +200.000 =20.200.000

C112:  20.000.0000

C111:  200.000

2)    Công ty bán 250 cổ phiếu A giá bán 35.000 (đồng) và 300 cổ phiếu B giá bán 30.000 (đồng) nhận bằng chuyển khoản, chi phí môi giới cho việc bán 2 cổ phiếu trên hết 1.000.000 (đồng) trả bằng tiền mặt.

N112:                   250*35.000+300*30.000=17.750.000

C121A:250*30.000=7.500.000

C121B:300*20.000=6.000.000

C515   4.250.000

N635             1.000.000

C111   1.000.000

3)    Rút tiền gửi ngân hàng mua kì phiếu 6 tháng, lãi suất 2%/tháng, ngân hàng trừ trước lãi cho công ty, trị giá kí phiếu 10.000.000 (đồng). giả sử khi đến hạn công ty nhận được giấy báo Có của ngân hàng 10.000.000 (đồng).

N1212           10.000.000   (Đầu tư chứng khoán ngắn hạn)

C112   8.800.000

C515   1.200.000

N112             10.000.000

C1212 10.000.000

4)    Nhận lãi chứng khoán  bằng tiền gửi ngân hàng 1.000.000 (đồng) công ty nhận được giấy báo Có của ngân hàng. Nhận được thông báo chia lã đầu tư ngắn hạn 2.000.000 (đồng).

N112             1.000.000

C515   1.000.000

N138             2.000.000

C515   2.000.000

5)    Công ty bán lại chứng khoán ở nghiệp vụ (1) thu bằng tiền gửi ngân hàng 19.500.000 (đồng), chi phí môi giới trả bằng tiền mặt là 200.000 (đồng).

N112             19.500.000

N635             200.000+700.000=900.000

C121   20.200.000

6)    Hết hạn đầu tư ngắn hạn công ty nhận lại bằng một số hàng hóa theo giá trị thực tế 60.000.000 (đồng) và tiền mặt là 40.000.000 (đồng) giá gốc ban đầu là 110.000.000 (đồng).

N156             60.000.000

N111             40.000.000

N635             10.000.000

C121   110.000.000

7)    Phải trả lương cho nhân viên theo dõi đầu tư chứng khoán 1.000.000 (đồng).

N334          1.000.000

C635 1.000.000

8)    Công ty mua thêm 250 cổ phiếu A giá 37.000 (đồng)  chi phí mua là 1.000 (đồng)/ cổ phiếu và 200 cổ phiếu B giá 27.000 (đồng) chi phí mua 1000 (đồng)/cổ phiếu chưa thanh toán cho người bán.

N121A          250*37.000+250*1.000=9.500.000

N121B          200*27.000+200*1.000=5.600.000

C331   15.100.000

9)    Chi tiền mặt mua một số chứng khoán giá 40.000.000 (đồng) hoa hồng môi giới, trả bằng tiền mặt 300.000 (đồng).

N121      40.000.000+300.000=40.300.000  (Đầu tư chứng khoán ngắn hạn)

C111   40.300.000

10)           Chuyển khoản tiền gửi ngân hàng 500.000.000 (đồng) sang sổ tiết kiệm tiền gửi có kì hạn 3 tháng, lãi suất 0,7%/tháng, giả sử đã đến ngày nhận lãi.

N128             500.000.000

C112   500.000.000

N112             10.500.000

C515   10.500.000

Yêu cầu:

–         Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

–         Cuối năm kế toán đánh giá lại cổ phiếu đang năm giữ. Biết giá cổ phiếu A trên thị trường là 35.000 (đồng), giá cổ phiếu B là 21.000 (đồng).

kế toán tính lại cổ phiếu đang nắm giử:

 

121A
(500 cp)15.000.000
(250 cp)7.500.000 9.500.000 (250 cp)
(250 cp)13.000.000

Chênh lệch giữa giá ghi sổ và giá thị trường là:

13.000.000-250*35.000=4.250.000 (đồng)

Nhưng do đã lập dự phòng nên kế toán ghi:

N129A          750.000

C635   750.000

121B
(500 CP) 10.000.000
(200 CP) 5.600.000 6.000.000 (300 CP)
(400 CP) 9.600.000

Chênh lệch giữa giá ghi sổ và giá thị trường là:

9.600.000-400*21.000=1.200.000 (Đồng)

Nhưng do đã lập thiếu dự phòng nên kế toán sẽ lập thêm và ghi:

N635             200.000

C129B 200.000

Bài 4: Bài tập kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn có bài giải

Doanh nghiệp D hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

SDĐK : TK 121 : 50.000.000đ (50 cổ phiếu công ty ABC)  (Đầu tư chứng khoán ngắn hạn)

Trong kỳ phát sinh các nghiệp vụ sau :

1)    Ngày 1/7 DN mua 500 trái phiếu của công ty XYZ mệnh giá 500.000đ/tp, hoa hồng cho người môi giới 1% giá mua, giá mua 550.000đ/tp. Thời hạn trái phiếu 1 năm từ 1/1 đến 31/12, thanh toán bằng chuyển khoản

2)    Mua tín phiếu kho bạc bằng tiền mặt kỳ hạn 5 tháng, lãi suất 1%/tháng, mệnh giá 50 triệu đồng. Lãi suất được thanh toán ngay khi mua

3)    Bán 20 cổ phiếu của công ty ABC, giá bán là 1,05 triệu đồng/cp thu bằng tiền mặt

4)    Chuyển nhượng 30 cổ phiếu của công ty ABC cho công ty F, giá chuyển nhượng là 1,1trđ/cp chưa nhận được tiền

5)    Cuối năm khi đáo hạn trái phiếu công ty XYZ, DN nhận được lãi trả một lần vào cuối năm. Lãi suất 15%/năm, lãi được tính theo nguyên tắc tròn tháng, thanh toán qua ngân hàng

Yêu cầu : Định khoản các nghiệp vụ trên.

                                                                                                   

Giải

 1. Nợ 121 :              277.750.000   (Đầu tư chứng khoán ngắn hạn)

Có 112 :  277.750.000

 1. a) Nợ 121 :          50.000.000   (Đầu tư chứng khoán ngắn hạn)

có 111 :  50.000.000

 1. b) Nợ 111 :          2.500.000

Có 515 : 2.500.000

 1. Nợ 111 :              20 x 1.050.000 = 21.000.000

Có 121 :  20 x 1.000.000 = 20.000.000   (Đầu tư chứng khoán ngắn hạn)

Có 515 :  1.000.000

 1. Nợ 131 :              30 x 1.100.000 = 33.000.000

Có 121 :  30 x 1.000.000 = 30.000.000

Có 515 :  3.000.000

 1. a) Nợ 112 :          500.000 x 500 x 1,5% x 12 = 45.000.000

Có 515 :  500.000 x 500 x 1,5% x 6 = 22.500.000

Có 121 : 500.000 x 500 x 1,5% x 6 = 22.500.000   (Đầu tư chứng khoán ngắn hạn)

 1. b) Nợ 112 :          500.000 x 500 = 250.000.000

Nợ 635 :         5.250.000

Bài 5: Bài tập kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn có bài giải

Doanh nghiệp X tính thuế theo phương pháp khấu trừ, quản lý hàng tồn kho theo phương kê khai thường xuyên. Có phát sinh một số nghiệp vụ như sau”

1)    Mua 100 cổ phiếu của công ty Y, gái mua 500.000đ/cổ phiếu,trả bằng chuyển khoản, chi phí mua 1.000.000đ, trả bằng tiền mặt

2)    Nhận được giấy thong báo về cổ tức được hưởng là 10.000.000đ

3)    Bán 50 cổ phiếu mua ở kì trước , giá bán 530.000đ/cp, thanh toán bằng chuyển khoản . Chi phí mô giới đã thanh toán bằng tiền mặt 1.500.000đ, biết giá ghi sổ là 510.000đ

4)     Chuyển 20 cổ phiếu dài hạn đã mua ở kì trước, giá 400.000đ/cp thành số của phiếu ngắn hạn,trị giá 9.000.000đ

5)    Bán 10 cơ phiếu của công ty Y, giá bán 490.000đ/cp, thanh toán bằng tiền mặt

 1. Yêu cầu : đinh khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

6)    Cuối kì kế toán tính lại dự phòng giảm giá chứng khoán, biết rằng giá thị trường lag 490.000đ/cp

BÀI GIẢI

 1. Nợ 121                 50.000.000đ   (Đầu tư chứng khoán ngắn hạn)

Có 112                 50.000.000đ

Nợ 121                 1.000.000đ

Có 111                 1.000.000đ

 1. Nợ 138                 10.000.000đ

Có 515                 10.000.000đ

 1. Nợ 112                 50 x 530.000=26.500.000đ

Có 121                 50 x 510.000 =25.500.000đ

Có 515                 1.000.000đ

 1.  Nợ 121                 9.000.000đ

Có 228                 8.000.000đ

Có 515                 1.000.000đ

 1. Nợ 111                 4.900.000đ

Nợ 635                 200.000đ

Có 121                 5.100.000đ     (Đầu tư chứng khoán ngắn hạn)

 1. Nợ 635                 1.900.000đ

Có 129                 1.900.000đ

Leave a Reply

Hotline: 0909.328.672