Tỷ lệ các khoản trích theo lương năm 2014

Tỷ lệ các khoản trích theo lương năm 2014

Năm 2014, tỷ lệ các khoản trích theo lương có một số thay đổi so với các năm trước như sau: Bảng 1 – Tỷ lệ các khoản trích theo lương áp dụng giai đoạn từ1995 đến 2009Theo quy định của Luật BHXH (2006) và văn bản pháp luật khác có liên quan hiện hành, […]

Biểu thuế Tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Các khoản được miễn thuế TNDN năm 2015

Năm 2014 có những quy định mới về các loại thuế, riêng về thuế tiêu thụ đặc biệt cũng có những thay đổi mới và được quy định trong thông tư số 156/2013/TT-BTC. Sau đây là Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt dựa trên Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12  ngày 14 tháng 11 […]

Những điểm mới trong thông tư 119/2014/TT-BTC về cải cách thuế

Mới đây, Tổng cục thuế đã ban hành thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 hướng dẫn, sửa đổi nội dung của một số thông tư như sau: Sửa đổi nội dung thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 như sau: Ban hành 7 mẫu tờ khai, bảng kê thay thế cho các mẫu đã ban hành tại TT […]

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có bài giải

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có bài giải

Sau đây là tập hợp các bài tập kế toán hành chính sự nghiệp đã bao gồm lời giải mẫu, các bạn có thể tham khảo thêm   Bài 1.1 Tại ĐV Hành chính sự nghiệp M tháng 2/N có các tài liệu sau (đvt :1000đ). Số dư đầu tháng 2N: –      ­TK 111 : […]

Tiểu luận nguyên lý kế toán: Phân Tích Báo cáo tài chính Công Ty cổ phần vật tư – xăng dầu (COMECO)

Phân tích báo cáo tài chính công ty Cổ phần xăng dầu-COMECO

                  Phân Tích Báo cáo tài chính Công Ty  cổ phần vật tư – xăng dầu   (COMECO) Phân Tích Báo cáo tài chính Công Ty  cổ phần vật tư – xăng dầu           (COMECO) LỜI MỞ ĐẦU Đất nước ta đang chuyển sang một thời kỳ phát […]