Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN

Rate this post

Theo Thông tư 156/2013/TT-BTC : Hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/01/2013 của chính phủ 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 156/2013/TT-BTC  có hiệu lực ngày 20/12/2013 và được áp dụng vào ngày 1/1/2014  thì thời hạn nộp các loại tờ khai thuế như sau:

  • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo tháng: chậm nhất là vào ngày 20 của tháng tiếp theo bao gồm các hồ sơ sau:

* Tờ khai  thuế GTGT (đối với DN có tổng doanh thu của năm trước liền kề trên 20 tỷ đồng)

* Tờ khai thuế TNCN (dành cho những doanh nghiệp áp dụng khai thuế GTGT theo tháng và có tổng số thuế TNCN được khấu trừ trong                     tờ khai thuế TNCN trên 50 triệu đồng)

* Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (áp dụng đối với doanh nghiệp có thời gian hoạt động dưới 12 tháng)

  • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý: chậm nhất là vào ngày 30 của tháng tiếp theo, bao gồm các hồ sơ sau:

* Tờ khai  thuế GTGT (đối với DN có tổng doanh thu của năm trước liền kề dưới 20 tỷ đồng)

* Tờ khai thuế TNCN (dành cho những doanh nghiệp áp dụng khai thuế GTGT theo tháng và có tổng số thuế TNCN được khấu trừ trong                     tờ khai thuế TNCN dưới 50 triệu đồng)

* Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

* Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý

  • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo năm: chậm nhất là vào ngày 30 của tháng đầu tiên năm tiếp theo.
  • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế theo năm: chậm nhất là ngày thứ 90 của năm dương lịch hoặc năm tài chính (Báo cáo tài chính năm, Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm, Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm, Thuế TNDN năm, Thuế TNCN năm)

 

 

Trả lời