Phân biệt giữa hóa đơn xóa bỏ và hóa đơn hủy trong báo cáo sử dụng hóa đơn

Phân biệt hóa đơn xóa bỏ và hóa đơn hủy trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Trong Báo cáo sử dụng hóa đơn có 2 chỉ tiêu: Xóa bỏ và Hủy đối với hóa đơn. Có nhiều bạn kế toán chưa có kinh nghiệm phân vân và hiểu không đúng về 2 chỉ tiêu ” Xóa bỏ” và ” Hủy” vậy làm thế nào để hiểu cho đúng và làm chính xác […]

Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu  

Cách ghi hóa đơn hàng khuyến mại không thu tiền, quảng cáo hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ theo mục 2.4 Phụ lục 4 Thông tư số  39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính: Những hàng hóa hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu […]

Các khoản được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015

Các khoản được miễn thuế TNDN năm 2015

Các khoản thu nhập được miễn thuế khi tính thuế TNDN năm 2015 được quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính và được sửa đổi trong Thông tư 96/2015/TT-BTC gồm các khoản sau: 1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, […]

Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN

Theo Thông tư 156/2013/TT-BTC : Hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/01/2013 của chính phủ  Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 156/2013/TT-BTC  có hiệu lực ngày 20/12/2013 và […]